Tuesday, 25 December 2012


Cth soalan BML 3113 Sej bhs
1 Dalam bahasa Melayu, akhiran –wi, -iah, -in, dan –at dipinjam daripada bahasa
A Latin
B Parsi
C Arab
D Sanskrit

• Penyediaan ejaan
• Penyediaan tatabahasa
• Penyediaan variasi standard
2 Penyataan di atas merujuk usaha perancangan bahasa dalam bahagian
A kodifikasi
B pelaksanaan
C pemupukan
D pembinaan

3 Antara peristiwa-peristiwa berikut, yang manakah menggambarkan penggunaan bahasa mesra?
I Perbualan antara ibu dan ayah
II Adik bertengkar dengan kakak
III Perbincangan dua sahabat tentang kerja
IV Perbualan dua orang dari dailek yang sama
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4 Antara berikut, yang manakah ciri utama laras rencana?
I Kerencaman idea
II Mementingkan tajuk
III Gaya terkawal
IV Bersifat umum
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

5. Antara berikut yang manakah dititikberatkan sewaktu membuat keputusan
dasar tentang perancangan bahasa?
I Pemilihan bahasa yang akan dirancang.
I Pemilihan bahasa kebangsaan
III Kedudukan bahasa-bahasa lain
IV Pemilihan bahasa standard daripada pelbagai bahasa dialek
A I dan III            B III dan IV
C I, II dan III        D I, III dan IV

6. Dalam perancangan bahasa, pengekodan penting dan usaha ini dikaitkan dengan
A penciptaan istilah teknikal
B pemilihan sebutan standard
C penyediaan sistem ejaan standard
D pengayaan bahasa standard

7 Cabang-cabang bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia ialah
A Nusantara, Austroasia, Polinesia, Melanesia.
B Nusantara, Polinesia, Melanesia, Mikronesia.
C Nusantara, Austronesia, Polinesia, Melanesia.
D Nusantara, Tibet-China, Melanesia, Mikronesia.

8. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno yang terdapat pada batu-batu bersurat ialah
I awalan ber- ditulis sebagai mar-
II terdapat konsonan rangkap seperti dz dan dh
III e pepet selalunya digugurkan atau diganti dengan a
IV huruf w digunakan untuk huruf b dalam bahasa Melayu moden.
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV


9 Antara berikut, yang manakah ciri bahasa Melayu Klasik?
I Penggunaan bahasa istana.
II Wujud penyongsangan ayat.
III Penggunaan ayat aktif melebihi ayat pasif.
IV Gaya penulisan dipengaruhi oleh bahasa Arab.
A I dan II B II dan IV
C I, II dan IV D I, III dan


Jawapan: 1.c 2 a 3 c 4 b 5c 6 c 7 b 8c 9 c